Kursused

Juhiloa taotlemise tingimused

Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kui nad on saanud vastava ettevalmistuse ning edukalt sooritanud nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami. 

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõidukijuhi juhtimisõigust taotlev isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5 aastane.

Dokumendid

Kursusele registreerimiseks vajalikud dokumendid.

Algastme koolitus

Kursuse kestus 4 nädalat (28 teooriatundi ja 30 sõidutundi).
Koolituskursus lõpeb õppekava eduka läbimisega. Õppeperioodil tuleb läbida esmaabikursus.

Esmaabi kursused vaata www.rkelu.ee

Lõppastme koolitus

B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolitus algab esmase juhtimisõiguse omandamise hetkest iseseisvate õpingutega lõppastmes ja kestab 23 kuud. Enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima lõppastme koolituse koolitaja juures. Koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb ühest praktikumist ja ühest sõidutunnist. 

E-Õpe Teooria.ee

Teooriaõpe toimub Teooria.ee uudsel lahendusel põhinevas interaktiivses e-õppekeskkonnas. Vaata lähemalt Teooria e-õpe.
E-õpe on paindlik. Kool tuleb õpilase juurde, mitte vastupidi.
Kasutades õppimiseks Teooria.ee e-õppekeskkonda, kohtume kolmel korral. Käsitletavad teemad:
1. Õppetöö sisu ja suhtlemine teooriaõpetajaga elektroonilises õppekeskkonnas. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine. Käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
2. Joove ja väsimus, juhi valmisolek sõiduks, valikute tegemine. Kaaslaste suhtumise ja käitumise mõju juhile, oma seisundi hindamine.
3. Sõidumarsruudi valik ja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide, riskeeriva käitumise vältimine. Alternatiivid. Kannatlikkus, püsivus, ohutu sõidukiirus. 

Õppekava

Õpetajad

Pikaajalise õpetamiskogemusega teooria- ja sõiduõpetaja Toivo Liigmann (õpetajatunnistus nr ÕT005306)

Koolitusluba nr 7306HTM

Välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt “Liiklusseaduse” paragrahv 111 lõike 2 ja 05.03.2014. a ministri käskkirja nr 108 alusel.