Header image  


SINU VÕIMALUS JUHTIDA AUTOT

 
  ::
   
 

Juhiloa taotlemise tingimused

Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kui nad on saanud vastava ettevalmistuse ning edukalt sooritanud nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.

Juhi vanuse alammäär. Olenevalt mootorsõiduki kategooriast võib (välja arvatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel) juhtimisõiguse anda isikule, kes on vähemalt:
1) 16-aastane – B1-alamkategooria auto
2) 18-aastane – B-kategooria auto

Liiklusseaduse paragrahv 32 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õppesõit või sõidupraktika on lubatud B-kategooria ja B1-alamkategooria autoga alates 15,5-aastaselt.

Dokumendid

Kursusele registreerimiseks vajalikud dokumendid.
Isikut tõendav dokument.
Tervisetõend B-kategooria sõiduki juhtimiseks. Tervisetõendi väljastab perearst. Tervisetõendi väljastamine on tasuline.

1 dokumendifoto

Algastme koolitus

Kursuse kestus 6 nädalat (28 teooriatundi ja 23 sõidutundi).
Koolituskursus lõpeb õppekava eduka läbimisega. Õppeperioodil tuleb läbida esmaabikursus.

Esmaabi kursused vaata www.rkelu.ee

Lõppastme koolitus

B kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolitus algab esmase juhtimisõiguse omandamise hetkest iseseisvate õpingutega lõppastmes ja kestab 23 kuud. Enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima lõppastme koolituse koolitaja juures. Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teooriaõppest (4 tundi), ühest sõidutunnist libedarajal ja ühest sõidutunnist linnaliikluses.

E-Õpe Teooria.ee

Teooriaõpe toimub Teooria.ee uudsel lahendusel põhinevas interaktiivses e-õppekeskkonnas. Vaata lähemalt Teooria e-õpe.
E-õpe on paindlik. Kool tuleb õpilase juurde, mitte vastupidi.
Kasutades õppimiseks Teooria.ee e-õppekeskkonda, kohtume  kolmel korral. Käsitletavad teemad:
1.  Õppetöö sisu ja suhtlemine teooriaõpetajaga elektroonilises õppe-keskkonnas. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine. Käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
2. Joove ja väsimus, juhi valmisolek sõiduks, valikute tegemine. Kaaslaste suhtumise ja käitumise mõju juhile, oma seisundi hindamine.
3. Sõidumarsruudi valik ja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide, riskeeriva käitumise vältimine. Alternatiivid. Kannatlikkus, püsivus, ohutu sõidu-kiirus.

Õppekava

https://www.dropbox.com/s/tit9fpvveocdpef/vahtralehe_autokool_B-kategooria_mootorsoidukijuhi_ettevalmistamise_oppekava_2016.pdf?dl=0

Õpetajad

Pikaajalise õpetamiskogemusega teooria- ja sõiduõpetaja Toivo Liigmann (õpetajstunnistus nr ÕT004409)

Koolitusluba nr 7306HTM

 

Välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt "Liiklusseaduse" paragrahv 111 lõike 2 ja 05.03.2014. a ministri käskkirja nr 108 alusel.